Statut - Stowarzyszenie Rybak

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Tolkmicko,03-02-2010
 
Statut Stowarzyszenia Rybak
 
 
Rozdział I.Postanowienia ogólne
 
§1
1.Stowarzyszenie Rybak, zwane dalej Stowarzyszeniem, dzia­ła na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tolkmicko.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szcze­gólnym uwzględnieniem Tolkmicka i województwa warmińsko-mazurskiego.
2.Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
 
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać człon­kiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
 
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie :
1.     Obrony praw i interesów rybaków bazy Tolkmicko i innych baz, szczególnie z Zalewu Wiślanego.
2.     Reprezentowanie rybaków w kontaktach z administracją rybacką, administracją publiczną i samorządową.
3.     Wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zarybiania, rozbudowy i modernizacji portów , budowy dróg.
4.     Ochrony środowiska
5.     Dobroczynności
6.     Ochrony zdrowia i pomocy społecznej
7.     Działalności kulturalnej
8.     Kultury fizycznej i sportu
9.     Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
10.  Kultu religijnego.
§8
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1.     Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów
2.     Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
3.     Organizowanie imprez kulturalnych
4.     Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzysze­nia
5.     Fundowanie stypendiów
6.     Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
7.     Wyjazdy na spotkania z przedstawicielami różnych władz, instytucji państwowych,organizacji itp.
8.     Uczestniczenie jako strona w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniach administracyjnych prowadzonych  przez organy państwowe i samorządowe dotyczące rybaków bazy Tolkmicko, i innych baz rybackich.
 
 
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§9
 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.Osoba praw­na może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
     a. zwyczajnych,
     b. wspierających,
     c. honorowych.
 
§10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,któ­ra złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Sto­warzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i praw­na deklarująca pomoc finansową,rzeczową lub merytoryczną w realizacji ce­lów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podsta­wie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,która wnio­sła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§11
Członkowie zwyczajni maja prawo:
a.     biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia
b.     korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
c.     udziału w zebraniach ,wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d.     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
§12
 
 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 
   a.   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 
   b.   uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 
   c.   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 
   d.   regularnego opłacania składek.
 
§13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statuto­wych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członko­wie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
   a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożo­nej na ręce Zarządu,
   b. wykluczenia przez Zarząd:
  - z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
   - z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postano­wień i uchwał władz  Stowarzyszenia,
    - ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
   c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie    do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie  jest rozpatrywane na najbliższym Wal­nym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 
 
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§15
 
 Władzami Stowarzyszenia są:
 a. Walne Zebranie Członków,
 b. Zarząd,
 c. Komisja Rewizyjna.
 
§16
  1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w gło­sowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwa­nia kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 
 
 
 
§17
 
 
  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwy­kłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 
§18
 Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 
 
Walne Zebranie Członków
§19
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego ter­minie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ter­minem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwo­łuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla któ­rych zostało zwołane
 
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kom­petencji innych władz Stowarzyszenia
 
Zarząd
§21
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób: prezesa,wiceprezesa,członka zarządu,skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 
 
 
§22
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich
 
Komisja Rewizyjna
§23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jed­nak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 
§24
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalno­ści Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Za­rządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§25
 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,ze spon­soringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Sto­warzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzysze­nia podejmuje Zarząd.
 
Sposób reprezentacji
§26
 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach ma­jątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 
 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§27
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 
§28
 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3głosów przyobecności co najmniej połowy człon­ków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
 
Komitet założycielski:
 
1. Stefan Franciuk
 
2.Krzysztof Małysko
 
3.Wiesław Franciuk
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego